>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله بیوتکنولوژی کشاورزی   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:1


  tick  شناسایی میزبان های وحشی ویروس کوتولگی سبزرد هندوانه در جنوب و جنوب شرق ایران - صفحه:1-18

  tick  مطالعه تنوع ژنتیکی توده‌های بومی آفتابگردان‌ آجیلی (Helianthus Annuus L.) ایران با استفاده از نشانگر‌های رتروترنسپوزونی Irap - صفحه:19-34

  tick  بررسی اثر محلول پاشی بنزیل آدنین قبل از شکوفایی گل در توسعه تخمک و نجات جنین دو رقم انگور بکربار کاذب ایرانی (Vitis Vinifera L.) - صفحه:35-46

  tick  بررسی ارتباط بین چند شکلیهای موجود در چهار ژن کاندیدا با صفات تولید شیر و عملکرد تولید مثلی گاوهای سرابی با استفاده از نشانگر Pcr-Rflp - صفحه:48-60

  tick  تعیین توالی ژنوم کامل و فیلوژنی جدایه های نژاد شدید ویروس پیچیدگی زرد برگ گوجه فرنگی جدا شده از تاتوره Datura Stramomum L. در منطقه بجنورد، ایران - صفحه:61-76

  tick  باکتری‌های حل‌کننده فسفات: جداسازی باکتری‌ها و ژن‌های رمزکننده حل‌کنندگی فسفات، مکانیسم و ژنتیک انحلال فسفات - صفحه:77-110

  tick  شناسایی جایگاه های ژنی موثر بر نسبت کلیبر در یک جمعیت از آمیخته های حاصل از تلاقی دو سویه بلدرچین ژاپنی - صفحه:112-122

  tick  بررسی گیاهان ترانسپلاستومیک نسل اول (T1)توتون حاوی ژن اینترفرون گامای انسانی (Hifng) - صفحه:123-138

  tick  مطالعه اثر ژن Rf3 برای بازگردانندگی باروری به برنج در زمینه ژنتیکی لاین ندا-A - صفحه:139-153

  tick  شناسایی تنوع ژنتیکی و بررسی توالی نوکلیوتیدی ناحیه پروموتر ژن گیرنده هورمون رشد در گاوهای بومی استان کهکیلویه و بویر احمد - صفحه:153-162

  tick  تولید فرم نوترکیب ایزوفرم تیپ 1 متالوتیونین برنج (Osmti-1b) در باکتری اشریشیاکلی و بررسی قابلیت اتصال آن به فلز نیکل - صفحه:164-182

  tick  اثرات پارامترهای مختلف بر روی کیفیت نتایج حاصل از تکنیک Cdna-Aflp در مطالعه - صفحه:183-198

  tick  بررسی تنوع ساختار کروموزومی در ژنوم گاو های هلشتاین با استفاده از بسته نشانگری 50k - صفحه:199-214

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان (Triticum Aestivum L.) از طریق صفات مورفوفیزیولوژیک و نشانگرهای مولکولی Ssr - صفحه:216-231
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved