>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله بیوتکنولوژی کشاورزی   
سال:1392 - دوره:5 - شماره:4


  tick  استفاده از عصاره گیاهی به منظور ارزیابی مقاومت نسبی ارقام گندم نسبت به قارچ Mycosphaerella Graminicola در شرایط درون شیشه ای - صفحه:1-16

  tick  بررسی تنوع آللی و کیفیت پروتیین های ذخیره ای بذر در گندم های دوروم - صفحه:17-36

  tick  تاثیر غلظت‌ و منبع کربوهیدرات‌ بر تولید درون شیشه‌ای آنتوسیانین در سیب - صفحه:37-48

  tick  مطالعه ساختار ژنتیکی جایگاه ژن کالپاستاتین به روش Pcr-Sscp و ارتباط آن با صفات رشد - صفحه:49-66

  tick  بررسی ساختار ژنتیکی سگ های بومی ایران با استفاده از اطلاعات ژنوم میتوکندری - صفحه:67-82

  tick  مطالعه چند شکلی در ناحیه پروموتور ژن پروتیین شوک حرارتی (Hsp70) و ارتباط آن با صفت نرخ باروری درگاوهای هلشتاین و سرابی - صفحه:83-96

  tick  مطالعه چندشکلی ژن Igfbp3 و ارتباط آن با صفات لاشه و ترکیب اسیدهای چرب و برخی فراسنجه های خون در گوسفند نژاد زل با روش Pcr-Sscp - صفحه:97-110

  tick  بررسی روابط ژنتیکی بین ارقام ناشناخته و تجاری مرکبات با استفاده از نشانگر ملکولی Issr - صفحه:111-124

  tick  تاثیر ژن Tgfb3 بر ارزش های فنوتیپی و ارثی صفات وزن بدن در مرغ بومی استان فارس - صفحه:125-136

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه ساختار جمعیت ژرم پلاسم انار شیرین ایران با استفاده از نشانگرهای Ssr - صفحه:137-150

  tick  مقایسه بیان ژن Pnoc و Npyدر جوجه خروس های گوشتی سویه راس تغذیه شده با عصاره گیا ه خرفه - صفحه:151-164

  tick  ارزیابی فواصل ژنتیکی ارقام برنج با استفاده از نشانگرهای Rapd - صفحه:165-173
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved