>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله بیوتکنولوژی کشاورزی   
سال:1392 - دوره:5 - شماره:3


  tick  بررسی اثرات الیسیتور عصاره مخمر بر بیان ژن ایزوفلاون سینتاز و برخی پارامترهای بیوشیمیایی در گیاهچه های سویا (Glycine Max) - صفحه:1-18

  tick  شناسایی ترکیبات عطری برنج با روش ریزاستخراج فاز جامد در کروماتوگرافی گازی توام با طیف سنج جرمی و مکان یابی جایگاه های ژنی کنترل کننده آنها با بکارگیری نشانگر ریزماهواره - صفحه:19-32

  tick  بررسی اثرات چند شکلی ژن‌های Pou1f1، Igf1 وLeptin بر میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند نژاد ماکویی - صفحه:33-44

  tick  مقایسه تاثیر روش های مختلف تخریب دیواره سلولی Isc-23 Chlorella Vulgaris و Spirulina Platensis Pcc9108 بر میزان لیپید استخراج شده جهت تولید بیودیزل - صفحه:45-56

  tick  بررسی اثر تنظیم‏کننده‏های رشد و ریزنمونه‏های مختلف برکال ‏زایی و اندام ‏زایی گل ‏راعی در شرایط درون شیشه ای - صفحه:57-66

  tick  تجزیه مولکولی صفات مرتبط با رشد رویشی برنج - صفحه:67-86

  tick  ارزیابی تحمل به شوری در لاین های آنتی سنس ناقل ساکارز (Ossut1) در مرحله گیاهچه ای در برنج (Oryza Sativa Var. Taipai) - صفحه:87-98

  tick  کاربردها، عوامل و ژن‌های دخیل در جنین‌زایی رویشی گیاهان - صفحه:99-118

  tick  پروتیین اتصالی Ctcf و تنظیمات اپیژنتیکی ژنوم - صفحه:119-142

  tick  بیان و خالص سازی پروتیین حرکتی ویروس موزاییک پیسک سبز خیار با استفاده از سامانه حامل ویروس گیاهی - صفحه:143-163
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved