>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله بیوتکنولوژی کشاورزی   
سال:1392 - دوره:5 - شماره:2


  tick  همسانه‌سازی، بیش بیان و بررسی خصوصیات آنزیم قلیایی فیتاز (Phyc) در باکتری اشرشیا کلی - صفحه:1-16

  tick  استفاده از روش رگرسیون متغیر های ظاهری برای پیش بینی مقدار تولید شیر و چربی در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران - صفحه:17-28

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی ارقام توتون دسته بارلی و ویرجینیا با استفاده از چند شکلی طولی قطعات تکثیری - صفحه:29-44

  tick  تنوع آللی نشانگرهای ناحیهQtl کنترل کننده تحمل به شوری ( Saltol ) در مرحله گیاهچه ای در ارقام برنج ایرانی - صفحه:45-58

  tick  ترانسفورماسیون گیاه شابیزک Atropa Belladonna توسط Agrobacterium Rhizogense - صفحه:59-68

  tick  بررسی کال زایی و جنین زایی سوماتیکی در زیره سیاه (.Bunium Persicum Boiss) - صفحه:69-86

  tick  بررسی پروتیوم پیام رسانی خشکی در ریشه برنج - صفحه:87-100

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت های گیاه دارویی دم شیر در ایران با استفاده از نشانگر مولکولی Rapd - صفحه:101-118

  tick  مطالعه مورفولوژیکی و بیوشیمیایی جهت تشخیص تنوع ژنتیکی جمعیت های یولاف زراعی - صفحه:119-138

  tick  جایگاه تاکسونومیکی جدایه های ایرانی ویروس موزاییک خیار از استان های کرمان و یزد - صفحه:139-156

  tick  تهیه آزمایشگاهی وکتور T/A برای تسهیل همسانه سازی قطعات Dna حاصل از Pcr - صفحه:157-169
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved