>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله بیوتکنولوژی کشاورزی   
سال:1392 - دوره:5 - شماره:1


  tick  ارزیابی برخی باکتری های بومی جداسازی شده در فرآیند تولید کمپوست - صفحه:1-11

  tick  اثر نانوذره Tio2 برصفات جوانه زنی و شاخص های سیتوژنتیکی گیاه جو - صفحه:13-25

  tick  بررسی بیان ژنS-Like Rnase در گندم و خویشاوندان وحشی آن تحت تنش خشکی - صفحه:27-38

  tick  تعیین گونه ها و تنوع استرین های ریزوبیوم عامل بیماری گال طوقه مو با Is50-Pcr - صفحه:39-55

  tick  تعیین تنوع ژنتیکی مورفوتیپ های گندم وحشی Triticum Boeoticum ایران بر اساس تنوع آللی مکان های ژنی Glu-1a و Glu-3a - صفحه:57-70

  tick  آنالیز مولکولی و شیمیایی زیر واحدها و بخش های مختلف پروتیین کنجاله کنجد در مقایسه با کنجاله های پنبه دانه و سویا با استفاده از روش های الکتروفورز Sds-Page و Cncps - صفحه:71-81

  tick  ارزیابی واکنش ارقام خیار گلخانه ای در برابر مایه کوبی با همسانه عفونت زای ویروس پالامپور پیچیدگی گوجه فرنگی - صفحه:83-95

  tick  بررسی بیان ژن های مرتبط به بیمارگر و فعالیت آنزیم های موثر در القای مقاومت به سفیدک پودری کدو توسط اسید سالیسیلیک - صفحه:97-109

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی انار (Punica Granatum L.) با استفاده از صفات مورفولوژیک و نشانگرهای مولکولی - صفحه:111-127

  tick  کاربرد فرایندهای آماری در بهبود تولید لیپید توسط مخمر بومی اولیوژنز Rhodotorula Spp. سویه Yr2 - صفحه:129-143

  tick  ارزیابی الگوی بیان ژن روبیسکو و برخی صفات فیزیولوژیک تحت تنش سرما در گیاه نخود - صفحه:145-158

  tick  ردیابی ژن عامل طول دانه برنج (Gs3) در جمعیتهای تلاقی مرکب با استفاده از نشانگرهای مولکولی - صفحه:159-169
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved