>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله بیوتکنولوژی کشاورزی   
سال:1391 - دوره:4 - شماره:2


  tick  بررسی اثرات ترکیبات مختلف هورمونی بر میزان باززایی مستقیم شاخساره در شرایط درون شیشه ای ریحان (Osmium Basilicum L.) - صفحه:1-15

  tick  بهینه‌سازی شرایط تولید اندوگلوکاناز باکتری‌های آکتینومیست جدا شده از کمپوست قارچ خوراکی - صفحه:17-28

  tick  تنوع ژنتیکی و پراکنش ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در مزارع و گلخانه های ایران - صفحه:29-41

  tick  مکان یابی ژنی صفات مرتبط با تحمل به شوری در مراحل زایشی و رویشی برنج - صفحه:43-59

  tick  بهینه سازی شرایط القا و تثبیت کشت ریشه‌های مویین گیاه کاسنی (Cichorium Intybus) حاصل از تلقیح آگروباکتریوم رایزوژنز (Agrobacterium Rhizogenes) - صفحه:61-75

  tick  بررسی میزان فنول کل در گیاه چای کوهی(Stachys Lavandulifolia Vahi)از طریق کشت کالوس و امکان افزایش آن با استفاده از محرک ها - صفحه:77-88

  tick  بررسی عملکرد ژن Osvp1 از طریق مطالعه لاین ‌های جهش یافته برنج - صفحه:89-102

  tick  مطالعه چندشکلی در ناحیه 5 فلانکینگ ژن فاکتور رشد شبه انسولین و ارتباط آن با صفات لاشه در دو نژاد دنبه دار و بی دنبه لری بختیاری و زل به روش Pcr-Sscp - صفحه:103-115

  tick  ردیابی Polymyxa Betae در ریشه چغندر قند با استفاده از روش های میکروسکوپی، سرولوژیکی و مولکولی - صفحه:117-128
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved