>
Fa   |   Ar   |   En
   فرهنگ مشاوره و روان درمانی   
سال:1395 - دوره:7 - شماره:27


  tick  مفهوم شناسی تطبیقی عزت نفس در قرآن و روان شناسی انسان ‌گرا - صفحه:1-32

  tick  اثربخشی الگوی مشاوره ای سفیر مستخرج از داستانهای منطق الطیر بر افزایش معناداری زندگی - صفحه:33-50

  tick  پیش بینی فرسودگی شغلی بر مبنای تعارض زناشویی و خود متمایز سازی - صفحه:51-66

  tick  رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و بحران هویت در بین دانشجویان - صفحه:67-81

  tick  بررسی رابطه ی باورهای فراشناخت باخودتنظیمی تحصیلی و تعارض والد- نوجوان - صفحه:83-104

  tick  یک پژوهش کیفی: بررسی عوامل موثر بر خوش بینی دانش آموزان به نظام آموزشی - صفحه:105-128

  tick  نقش واسطه ای سلامت روان در رابطه میان باورهای مذهبی و سلامت سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه های دولتی شهر تهران) - صفحه:129-148

  tick  اثربخشی ترکیب دو روش درمانی راه حل مدار و روایتی بر سرزندگی و کنترل عواطف در زنان متقاضی طلاق - صفحه:149-169

  tick  اثربخشی طرحواره درمانی بر نگرش‌ های ناکارآمد نسبت به انتخاب همسر در دانشجویان دختر - صفحه:171-188

  tick  بررسی رابطه رضایت شغلی و کیفیت زندگی با رضایت ازبازنشستگی درکارمندان بازنشسته - صفحه:189-210
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved