>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران امیرکبیر   
سال:1393 - دوره:46 - شماره:2


  tick  ارایه یک مدل عددی-ریاضی برای پدیده شکست سد به روش حجم محدود با استفاده از شبکه بندی ورونوی - صفحه:1-9

  tick  بررسی اثر چهار نوع از پوزولانهای طبیعی ایران بر دوام بتنهای سازه ای در برابر حمله سولفاتی - صفحه:11-17

  tick  توسعه قایم مراکز دفن بهداشتی زباله با توجه به مقاومت ترکیبات موجود در آنها - صفحه:15-17

  tick  بررسی عملکرد پانل میانی تقویت شده بین دو بازشو در دیوارهای برشی فولادی با سخت کننده - صفحه:19-28

  tick  بررسی میزان تاثیر پیش پردازش داده ها در دقت نتایج مدلسازی تولید پسماند شهری با استفاده از شبکه عصبی - صفحه:29-37

  tick  برآورد مقاومت نهایی یک پل قوسی بتنی غیرمسلح بر پایه نتایج محدود از آزمایش بارگذاری - صفحه:47-56

  tick  مطالعه آزمایشگاهی رفتار اتصال مفصل بتنی با جزییات متداول - صفحه:57-65

  tick  مقایسه ی نتایج تحلیل عددی و آزمایشگاهی مقاومت بیرون کشش ژیوگرید و مهار شبکه محصور شده توسط لایه ی درشت دانه در خاک چسبنده - صفحه:67-78

  tick  طراحی شبکه اتوبوسرانی با در نظر گرفتن نقاط تغییر خط - صفحه:79-90

  tick  اثر فاصله داری درزها بر ظرفیت باربری استاتیکی پی های سنگی در حالت گسیختگی سوراخ شونده - صفحه:91-100

  tick  پیوستگی میلگردهای فولادی و پلیمری در بتن های خودتراکم - صفحه:101-116

  tick  کنترل ارتعاشات لرزه‌ای سازه‌های غیرخطی با استفاده ازمکانیزم میراگر جرمی هماهنگ شده ی نیمه فعال - صفحه:117-131

  tick  تاثیر ریزدانه های چسبنده بر مقاومت برشی زهکشی نشده ماسه انزلی - صفحه:133-141

  tick  بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن حاوی نانو‌ولاستونیت و مدل‌سازی آن به کمک شبکه‌های عصبی نوع Gmdh - صفحه:143-156

  tick  مطالعه آزمایشگاهی نوع جدیدی مهاربند کمانش تاب تمام فولاد(S-Brb) - صفحه:157-164

  tick  اصلاح طیف طراحی آیین نامه 2800 ایران (ویرایش چهارم) با رعایت اثرات جهت داری - صفحه:165-188
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved