>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران امیرکبیر   
سال:1390 - دوره:43 - شماره:1


  tick  بررسی عملکرد شتاب دهنده آیتکن در تحلیل دینامیکی به روش زیرفضای تعمیم یافته یک بعدی - صفحه:1-7

  tick  تحلیل تقاضای مسافر ریلی و پیش بینی آن با الگوریتم سری زمانی - صفحه:9-17

  tick  کاهش تغییر شکل دائم در روسازی با استفاده از آسفالت سیمان دار (آسفالت مرکب) - صفحه:19-25

  tick  ارزیابی کرنش های تورمی در تونل به روش تحلیلی - صفحه:27-32

  tick  مطالعه رفتار لرزه ای دیوارهای برشی با رفتار دوگانه شکل پذیر - صفحه:33-42

  tick  مدل سازی عددی امواج فوق بحرانی در خم ها با روش حجم محدود Roe-Tvd و ارزیابی فرضیات راه حل تحلیلی - صفحه:43-50

  tick  نقش قطعات زانویی در بهبود عملکرد قاب فولادی مهاربندی شده قطری و شورن در برابر بارجانبی - صفحه:51-59

  tick  تلفیق آنی سیستم های فتوگرامتری و پایگاه داده مکانی برای تولید داده ساختار یافته طبق استاندارد Ogc و روابط توپولوژیکی عوارض - صفحه:61-68

  tick  استفاده از محاسبات فازی در مدلسازی نااطمینانی ها در تخمین مقادیر براساس روش کریجینگ مطالعه ی موردی میزان پراکندگی مکانی سدیم در آبخوان زنجان - صفحه:69-78

  tick  بهینه سازی هندسه کارگاه زیرزمینی با استفاده از تقریب تابع خطی شکسته و حل برنامه ریزی عدد صحیح - صفحه:79-87

  tick  کاربرد سیستم های مهندسی سنگ در ارزیابی پایداری فضاهای زیرزمینی - صفحه:89-95
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved