>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران امیرکبیر   
سال:1389 - دوره:42 - شماره:2


  tick  بررسی عملکرد لرزه ای قاب های فولادی ساده با بادبندهای برون محور - صفحه:1-9

  tick  مدل سازی عدم قطعیت های مرتبط با اشتعالهای داخل ساختمانی پس از زلزله به روش شبیه سازی مونت کارلو - صفحه:11-19

  tick  بررسی جریان غیرخطی در شکستگی های سنگی با دیواره زبر - صفحه:21-28

  tick  اثر ریزدانه های چسبنده بر پاسخ تغییر حجم ماسه های اباع پس از بارگذاری سیکلی - صفحه:29-36

  tick  مقایسه روش های مودال وابسته و غیروابسته در تحلیل لرزه ای سدهای بتنی وزنی در محدوده زمان - صفحه:37-47

  tick  تاثیر عمل آوری حرارتی هسته و سطح ستون های حجیم در مقاومت درازمدت بتن با مقاومت زیاد - صفحه:49-57

  tick  تعیین خصوصیات تحکیم ثانویه خاکهای شمال ایران بر اساس مفهوم نسبت (Ca/Cc) - صفحه:59-68

  tick  خواص مکانیکی بتن خود تراکم حاوی پومیس در برابر دمای زیاد - صفحه:69-74

  tick  مقاوم سازی اتصال صلب متداول تیر به ستون مرکب از دو نیمرخ I به وسیله سخت کننده های قائم - صفحه:75-84

  tick  بررسی ضوابط طراحی سازه های فولادی بلند با سیستم دوگانه قاب- دیوار در حوزه نزدیک به گسل به روش طراحی بر اساس عملکرد - صفحه:85-94

  tick  بهسازی خاکهای ریزدانه با استفاده از تزریق الکتروکینتیک - صفحه:95-102

  tick  بررسی عددی تاثیر پانل برشی در کاهش پاسخ لرزه ای ساختمان های فولای - صفحه:103-113
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved