>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش از دور و Gis ایران   
سال:1394 - دوره:7 - شماره:3


  tick  ارزیابی و بهبود عملکرد الگوریتم شبیه‏سازی تبرید به منظور تهیه نقشه پوشش اراضی در سطح زیرپیکسل با استفاده از تصاویر چندطیفی - صفحه:1-16

  tick  شناسایی ساختمان‌های تخریب‌شده بر اثر زلزله، با استفاده از آنالیز بافت تصاویر ماهواره‌ایبا قدرت تفکیک بسیار بالا ( Vhr) و سیستم استنتاج فازی‌ مطالعه موردی زلزله پورتوپرنس سال 2010 - صفحه:17-32

  tick  برداری‌سازی محور مرکزی راه در تصاویر بزرگ مقیاس با آنالیز چند‌معیاره توسط اپراتورهای میانگین‌گیر وزن‌دار ترتیبی در مدل گراف شبکه راه - صفحه:23-48

  tick  محاسبه و واسنجی دمای سطح زمین با استفاده از داده‌های حرارتی ماهواره Landsat 8 - صفحه:49-64

  tick  بررسی بهبود دقت طبقه‌بندی با استفاده از ادغام تصویر تک‌باند Ali با تصاویر ابرطیفی Hyperion - صفحه:65-82

  tick  ارایه روشی جدید مبتنی بر آنالیز بردار تغییرات جهت بهبود نتایج فرایندآشکارسازی تغییرات - صفحه:83-96

  tick  بهبود طبقه‌بندی بدون نظارت تصاویر فراطیفی با استفاده از مدل خوشه‌بندی فازی Gustafson-Kessel - صفحه:97-114
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved