>
Fa   |   Ar   |   En
   سبک شناسی نظم و نثر فارسی   
سال:1395 - دوره:9 - شماره:2


  tick  نفایس الکلام و عرایس الاقلام، گنجینه ای خطّی از خشاب نیشابوری - صفحه:1-17

  tick  بررسی مضمون آفرینی با اشیاء کم بسامد در دیوان صائب تبریزی - صفحه:19-37

  tick  بررسی خلاقیت هنری صائب در تصویرسازی با ابزار و شیوه های مجازات - صفحه:39-57

  tick  سبک شناسی قطعاتِ طنزِ سلمان ساوجی با رویکرد جامعه شناسی ادبیات - صفحه:59-76

  tick  بررسی و مقایسه مناجات‌نامۀ خواجه عبدالله و الهی‌نامه حسن‌زاده آملی بر پایۀ سبک‌شناسی لایه‌ای - صفحه:77-96

  tick  تحلیل سبک‌شناسی رساله فصول، اثری ناشناخته از ابوالفضل رشیدالدین میبدی - صفحه:97-117

  tick  تحلیل و بررسی سبکی«سنگ صبور و همسایه‌ها» از منظر فلسفی–اجتماعی با نقد هیچ‌انگاری - صفحه:119-138

  tick  معرفی کتاب بحیره فزونی استرآبادی - صفحه:139-152

  tick  تحلیل سبک داستانهای کوتاه و برجستۀ دفاع مقدس دهۀ هشتاد با بررسی 31 داستان از شش مجموعه - صفحه:153-173

  tick  مروری بر سیمای عرب در هزار سال نثر فارسی و نگاههای متفاوت در سبکهای مختلف آن - صفحه:175-193

  tick  شیوۀ بازتاب عناصر کهن زردشتی در منظومه بانوگشسب نامه - صفحه:189-207

  tick  توانائیهای فردوسی در شخصیت پردازی یکی از ویژگیهای سبکی مطالعه موردی: تحلیل شخصیت گرسیوز - صفحه:215-232

  tick  شعر رضوی مشخصه ای سبکی در شعر کودکانۀ دهۀ هشتاد و تحلیل زیبایی شناسی آن - صفحه:233-249

  tick  شیوه های انعکاس سوررئالیسم در رمانهای معاصر و تفاوتها و شباهتهای آنها با مبانی غربیش - صفحه:251-269

  tick  تحلیلی بر تعریفها و کارکردهای ضمیر در زبان فارسی - صفحه:273-302
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved