>
Fa   |   Ar   |   En
   سبک شناسی نظم و نثر فارسی   
سال:1392 - دوره:6 - شماره:3


  tick  کاربرد واژه ها و ترکیبهای عربی در دیوان رودکی - صفحه:1-17

  tick  مضامین و مزایای مِصبَاحُ الرَسَایِل وَ مِفتَاحُ الفَضَایِل - صفحه:19-35

  tick  نمود فرهنگ و محیط هند در ساختار صور خیال دیوان صایب - صفحه:37-54

  tick  ساختار قصاید ستایشی در شعر منوچهری - صفحه:55-75

  tick  تحول در مضمونسازی وایجاد شگردهای بلاغی با اعلام جغرافیایی در سبکهای عراقی و هندی - صفحه:77-93

  tick  بررسی نسخه خطی«روح الله» از دیدگاه ویژگیهای سبکی و خصایص ادبی - صفحه:95-105

  tick  تحلیل سبکی مثنوی «واله سلطان» - صفحه:107-126

  tick  تحلیل و بازنمود اهمّیّت لغوی تفسیر قرآن کمبریج - صفحه:127-152

  tick  بررسی تحلیلی سیر انواع تشبیه با تکیه بر نه کتاب بدیع و بیان - صفحه:153-166

  tick  بررسی سبک اشعار سرشار قراجه داغی - صفحه:167-186

  tick  اکسیر سخن (بررسی ویژگیهای زبانی سروده‌های اکسیر اصفهانی) - صفحه:187-207

  tick  بررسی نقاط قوّت و ضعف شعر «سیّد حسن حسینی» از نظر تصویر، زبان و مضمون در مجموعه «همصدا با حلق اسماعیل» - صفحه:209-226

  tick  معرفی و بررسی سکینه الصالحین - صفحه:227-245

  tick  نقد ادبی در تذکره های سبک هندی - صفحه:247-262

  tick  بررسی ساختارهای تشبیه در غزلیات شمس - صفحه:263-283

  tick  تصحیح چند بیت از دیوان ناصرخسرو قبادیانی - صفحه:285-291

  tick  بررسی اصلیترین ویژگیهای سبک هندی در غزلیات محمد قهرمان - صفحه:293-308

  tick  معرفی طاهر آتشی شیرازی همراه با سیری در ولایت نامه وی - صفحه:309-330

  tick  بررسی ویژگیهای سبکی نسخ خطی دیوان زاهدتبریزی - صفحه:331-351

  tick  مشبه به ها و تصاویر چهره معشوق در شعر شاعران زن معاصر و تفاوت آن با دیگر دوره ها - صفحه:353-368

  tick  تمثیل و ساختارهای مختلف آن در مثنوی مولانا - صفحه:369-385

  tick  نقش جناس مرکب و خط در موسیقی کناری مثنوی از منظر سبک شناسی صورتگرا - صفحه:387-402

  tick  بررسی مضامین ملامتی در غزلهای عطار - صفحه:403-420

  tick  کاربرد نو واژه ها به عنوان یکی از ویژگیهای سبکی در قلمرو زبان غزل سیمین بهبهانی - صفحه:421-434

  tick  تصویرگری با شکل واج و واژه، مختصه ای سبکی در قصاید خاقانی - صفحه:435-451

  tick  ظرایف پیوندهای معنایی در شاهنامه - صفحه:453-474

  tick  اسطوره های زن محور، مشخصه ای سبکی در آثار پارسی پور، گلی ترقی و غزاله علیزاده - صفحه:475-496

  tick  بازتاب اوضاع اجتماعی در متون عصر قاجار با تاکید بر فرهنگ عامّه - صفحه:497-514

  tick  بررسی سبک غزلیات نظامی گنجوی - صفحه:515-533
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved