>
Fa   |   Ar   |   En
   سبک شناسی نظم و نثر فارسی   
سال:1392 - دوره:6 - شماره:2


  tick  بررسی سبکی اشعار ولایی عرفی شیرازی و مقایسه آن با پیشینیان - صفحه:1-19

  tick  ساختار مراثی فارسی - صفحه:21-38

  tick  سیر تشبیه در شعر کودک و نوجوان(با محوریت آثار پنج شاعر مطرح در حوزه شعر کودک) - صفحه:39-55

  tick  بررسی ویژگیهای سبکیِ «نگارستان» جوینی - صفحه:57-75

  tick  جلال الدین حافظ سعد تبریزی«زندگی و اشعار» - صفحه:77-92

  tick  ترانه های نوازش کودک: نازآواهای مادران و زنان - صفحه:93-110

  tick  شخصیّت ضد اجتماعی افراسیاب در شاهنامه فردوسی - صفحه:111-130

  tick  بررسی ویژگیهای سبکی شعرکها - صفحه:131-150

  tick  تاملی در ارتباط نحو و معنا در روایت(مقایسه دستور زبان روایت در «نی نامه» و داستان«پادشاه و کنیزک») - صفحه:151-166

  tick  بررسی سبک شناسی قصاید میرزا احمد صبور کاشی - صفحه:167-182

  tick  پژوهشی در سرچشمه های علم بیان در شعر قرن چهارم - صفحه:183-203

  tick  شگردهای بدیع تصویری در ادبیات کلاسیک فارسی - صفحه:205-224

  tick  بررسی سبکی نثر ترسل و انشا در عصر صفوی با تاکید بر نامه نامی - صفحه:225-241

  tick  چگونگی حضور آیات قرآنی در اشعار عربی سعدی شیرازی - صفحه:243-261

  tick  بررسی ساختار روایی اسرارالتوحید بر اساس شیوه های شخصیت پردازی - صفحه:263-284

  tick  تصویر آفرینی بلاغی در خاوران نامه ابن حسام خوسفی - صفحه:285-302

  tick  معرّفی دیوان بنایی هروی و نگاهی به سبک شعر او - صفحه:303-313

  tick  بررسی قدرت عشق و ایمان در مثنوی در مطابقت با روانشناسی فکر - صفحه:315-327

  tick  بررسی سبک شناسانه سیر تحول یک غزل، از مکتب وقوع تا دوره معاصر - صفحه:329-346

  tick  نگاهی به نثر فنّی بر مبنای مقایسه نفثه‌المصدور و درّه نادره - صفحه:347-361

  tick  تکرار و تداعی، ویژگی سبکی نظامی درمنظومه خسرو و شیرین - صفحه:363-381

  tick  معرفی زندگانی و آثار مولانا شمس الدین محمد تبادکانی طوسی - صفحه:383-402

  tick  بررسی و مقایسه سبک و آداب نامه نگاری در دستورالکاتب و زبده الفواید - صفحه:403-424

  tick  مفهوم آپوکالیپس و ارتباط آن با سبک شناسی با توجه به داستان «خواب گنج مثنوی» - صفحه:425-437

  tick  بررسی دو عامل موسیقایی وزن و ردیف در غزلیات امیرخسرو دهلوی و حافظ - صفحه:439-456

  tick  سبک‌شناسی مثنوی فیروز و شهناز از ناظم تبریزی - صفحه:457-477

  tick  معرفی زندگی و شاعری و کتابت ابوالفتح بستی - صفحه:481-502

  tick  تاثیر مکتبهای زبان شناسانه در دستور نویسی زبان فارسی - صفحه:503-520

  tick  ارزیابی پاسخهای مباحث «عروض و قافیه» آزمونهای دکتری - صفحه:521-535

  tick  بررسی نمونه های ایجاز در هشت جز اول قرآن - صفحه:537-548
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved