>
Fa   |   Ar   |   En
   سبک شناسی نظم و نثر فارسی   
سال:1392 - دوره:6 - شماره:1


  tick  نگاهی به زندگی و آثار شادروان دکتر عزیزالله جوینی به مناسبت درگذشت ایشان - صفحه:1-24

  tick  «جادو خیالی» های شاعران سبک آذربایجانی - صفحه:25-42

  tick  منظور شناسی جمله های پرسشی در غزلیّات سعدی - صفحه:43-57

  tick  بررسی ویژگیهای سبک اثیر الدین اومانی - صفحه:59-73

  tick  ویژگیهای فکری شعر مدحی در عصر غزنوی - صفحه:75-92

  tick  جناس در غزل شهریار - صفحه:93-108

  tick  مقایسه تحوّل تصویر می و ملزومات آن از قرن چهارم تا ششم - صفحه:109-128

  tick  بهره گیری نظام الدین استر آبادی از حسن تعلیل در تصویرسازی با عناصر فلکی - صفحه:129-148

  tick  بررسی تطبیقی غزلهای ملمع جامی با غزلهای ملمع سعدی و حافظ - صفحه:149-169

  tick  خواندن یک رباعی خیام به شیوه ای متفاوت «کوزه گر عقل آفرین» - صفحه:171-187

  tick  نُمادپردازی در چند شاعر شعر نو و مقایسه آنها باهم - صفحه:189-204

  tick  تاثیرپذیری ابن حسام خوسفی در قصیده و غزل، از شاعران سبک خراسانی و عراقی - صفحه:205-224

  tick  «التفات»، مشخصه ای سبکی در غزل هندی - صفحه:225-238

  tick  نقد نثر تفسیر حدایق الحقایق(بر مبنای سبک شناسی ساختارگرا) - صفحه:239-258

  tick  سیر سبکی داستان، در غزلیات سنایی غزنوی و عطار نیشابوری - صفحه:259-283

  tick  بررسی سبکی و محتوایی وزارتنامه ها - صفحه:285-298

  tick  بازتاب تشیع در سروده های پارسی و تازی شیخ بهایی - صفحه:299-318

  tick  لغت نامه دهخدا و دو اشتباه در مورد خواجه حسین ثنایی مشهدی - صفحه:319-330

  tick  تاثیرپذیری مهدی حمیدی شیرازی از شاعران پیشین - صفحه:331-355

  tick  تصحیح انتقادی «مجنون و لیلی» امیرخسرو دهلوی و برشمردن ویژگیهای آن - صفحه:357-375

  tick  آینه‌داری و تفاوت آن با براعت استهلال با تکیه بر شاهنامه فردوسی - صفحه:377-393

  tick  روایت و برداشتی دیگر از سه حکایت کلیله ‌و دمنه در مثنوی - صفحه:395-410

  tick  مقایسه سبک شناسانه تشبیهات شاهنامه با تشبیهات گرشاسبنامه - صفحه:411-430

  tick  حرص و طمع در مثنوی مولوی و مقایسه آن با چهار اثر در حوزه ادبیات تعلیمی - صفحه:431-444

  tick  نگاهی دیگر به چند بیت حافظ - صفحه:445-456

  tick  غیر سبک شناسی : بررسی اسلوب قصر وحصر در هشت جز اول قرآن و نمونه های مشابه در شعر فارسی - صفحه:457-469

  tick  نقد و بررسی کتاب سبک شناسی، نظریه ها، رویکردها و روشها تالیف محمود فتوحی رودمعجنی - صفحه:471-481
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved