>
Fa   |   Ar   |   En
   سبک شناسی نظم و نثر فارسی   
سال:1391 - دوره:5 - شماره:2


  tick  تحلیل ساختاری الگوی روایی نمایشنامه های «رازها و دروغها» و «خواب در فنجان خالی» نغمه ثمینی - صفحه:1-14

  tick  تاثیر متون کهن بر نثر داستانی دولت آبادی در رمان کلیدر - صفحه:15-34

  tick  ضعفهای زبانی در اشعار نیما یوشیج - صفحه:35-53

  tick  نگاهی به قصیده پردازی علی موسوی گرمارودی - صفحه:55-74

  tick  تطبیق مبانی فکری شعر دوره های خراسانی و عراقی با توجّه به استفاده از خرقه و دستار - صفحه:75-94

  tick  بررسی سبکی اندیشه ملامتیه در اشعار مولانا زینی و حافظ شیرازی - صفحه:95-108

  tick  بررسی نمایش معنا در صورت حکایت شیخ صنعان در منطق الطیر - صفحه:109-128

  tick  تحلیل سبکی منظومه «ده باب» شمس الدین محمدکاتبی نیشابوری - صفحه:129-146

  tick  تصویر جنگ در شعرکودکان و نوجوانان ایران - صفحه:147-163

  tick  بررسی تطبیقی ساختار صرفی و نحوی شاهنامه و بوستان در تحمیدیه - صفحه:165-180

  tick  شیوه بیان سعدی در برخورد با افسردگی در بوستان و گلستان - صفحه:181-195

  tick  مهمترین ویژگیهای زبانی و فکری روزنامه «اختر» - صفحه:197-215

  tick  دو نوع «واو» نویافته در علم معانی با تکیه بر شاهنامه فردوسی - صفحه:217-227

  tick  بررسی سبک شناسی غزلیات شیخ آذری اسفراینی - صفحه:229-248

  tick  ترکیبات زبانی مرتبط باخشم و خروش در دیوان چند تن از شاعران مشروطه و تحلیل اجتماعی آن - صفحه:249-265

  tick  کارکرد هنری قافیه در شعر یدالله بهزاد کرمانشاهی با نگاهی سبک شناسانه (با تکیه بر تعداد حروف مشترک) - صفحه:267-283

  tick  پرِ نان و بوسه آن در شعر خاقانی - صفحه:285-292

  tick  ایهام موسیقایی در دیوان خاقانی و سنجش آن با دیوان حافظ - صفحه:293-313

  tick  آیرونی و کارکرد آن در دستگاه فکری ناصرخسرو - صفحه:315-334

  tick  بررسی و تحلیل چند حبسیه از خاقانی و مسعود سعد بر مبنای سبک شناسی توصیفی - صفحه:335-352

  tick  نقد وتحلیل و سبک شناسی «اولین بحر طویل فارسی» - صفحه:353-370

  tick  شگردهای خاصِ نمادپردازی با طبیعت در غزلیات مولوی - صفحه:371-387

  tick  بررسی وجوه بارز سبک شناختی تحفه المومنین - صفحه:389-400

  tick  جایگاه حصر و قصر (اختصاص) در شعر قیصر امین‌پور - صفحه:401-412

  tick  تجلی ویژگیهای پهلوانهای مختلف شاهنامه در شخصیت اسفندیار - صفحه:413-426

  tick  بررسی سبک«ترسّل اَسفَزاری» - صفحه:427-444

  tick  سبک شعری غزلهای جهان ملک خاتون - صفحه:445-459

  tick  تحول مفهوم عدالت و رابطه آن با سیاست در گلستان سعدی - صفحه:461-471

  tick  نگاهی به تناسب موسیقی و مضمون در شعر قیصر امین پور - صفحه:473-489

  tick  نظری جدید درباره کتاب «کشف کشّاف» و مولّف آن - صفحه:493-504
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved