>
Fa   |   Ar   |   En
   سبک شناسی نظم و نثر فارسی   
سال:1391 - دوره:5 - شماره:3


  tick  بررسی و مقایسه صفات رند و مضامین رندانه در سروده‌های حافظ شیرازی و شاه نعمت‌الله ولی - صفحه:1-13

  tick  سبک شناسی کتاب «پریشان» - صفحه:15-34

  tick  سبک شناسی آوایی شعر حافظ شیرازی با توجه به دیدگاههای موریس گرامون - صفحه:35-47

  tick  بررسی ساختاری اصطلاحات استعاری درباره یار در خمسه امیر خسرو دهلوی - صفحه:49-62

  tick  نقد و تحلیل اشعار هاتفی خرجردی جامی بارویکرد سبک شناسانه - صفحه:63-79

  tick  اطناب، شاخصه سبکی نظامی در مخزن الاسرار - صفحه:81-95

  tick  کاربرد عناصر فرهنگ عامه (فولکلور)، ویژگی سبکی داستانهای صادق هدایت - صفحه:97-115

  tick  شعر و شاعری و آسیب شناسی آن در قرن ششم - صفحه:117-134

  tick  تحلیل و بررسی سبک در رمانهای امین فقیری - صفحه:135-155

  tick  تاثیر بلاغت در برجسته سازی طنز گلستان - صفحه:157-173

  tick  بیانیه ادبی شاعران سبک آذربایجانی - صفحه:175-193

  tick  بررسی برخی مولفه های تربیتی درمتون تعلیمی کهن - صفحه:195-214

  tick  بنمایه های دینی در دیوان فرخی یزدی - صفحه:215-232

  tick  تامّلی در تحول موضوعی نثر فارسی (از آغاز تا قرن سیزدهم) - صفحه:233-253

  tick  بررسی سبک شعر مجد همگر شیرازی از دیدگاه مسایل ادبی - صفحه:255-270

  tick  بررسی سبکی و محتوایی «گلشن معانی» - صفحه:271-279

  tick  طرح یک احتمال در مفهوم «راه عراق و غزلیات عراقی» در شعر حافظ - صفحه:281-300

  tick  تصویرپردازی «آب» در غزلیات سعدی - صفحه:301-320

  tick  سبک وقوع در غزلهای میلیِ مشهدی - صفحه:321-336

  tick  پریشان، شاعری ناشناخته - صفحه:337-354

  tick  مقایسه تحلیلی نقش زن در شاهنامه و نیبلونگن - صفحه:357-374
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved