>
Fa   |   Ar   |   En
   سبک شناسی نظم و نثر فارسی   
سال:1390 - دوره:4 - شماره:2


  tick  نظریه سبک در ایران (روشهای سبک شناسی) - صفحه:1-20

  tick  نگاه حزین لاهیجی به شاعران در اصناف شعر - صفحه:21-34

  tick  بررسی وتحلیل جایگاه آفرین لاهوری در شعر فارسی شبه‌قاره - صفحه:35-51

  tick  سبک شناسی مثنوی «خلوت راز» وحید قزوینی و نوآوریهای ادبی او - صفحه:53-73

  tick  سبک سعدی در ایهام‌سازی و گستردگی آن در غزلیّات او - صفحه:75-89

  tick  بارقه هایی از سبک مناظره در ادبیات فارسی ایران (نظم) - صفحه:91-110

  tick  رویکرد سبک مصنوع مرصادالعباد به قرآن کریم - صفحه:111-124

  tick  ویژگیهای سبکی« نل و دمن» - صفحه:125-139

  tick  تازه های اندیشه و زبان در کتاب سیاحتنامه - صفحه:141-156

  tick  بررسی سبک محتوایی بنمایه های حماسی سمک-عیّار - صفحه:157-176

  tick  مکتب فؤاد کرمانی در شعر عاشورایی - صفحه:177-191

  tick  سبک شناسی لایه ای: توصیف و تبیین بافتمند سبک نامة شماره یک غزالی در دو لایة کاربردشناسی و نحو - صفحه:193-213

  tick  نگاهی سبک شناسانه به اشعار نصرت رحمانی - صفحه:215-228

  tick  بررسی تحول کارکردهای حرف «را» در ادوار نثر فارسی - صفحه:229-247

  tick  بررسی تکرار نحوی در غزل سعدی - صفحه:249-264

  tick  سبک تاریخنگاری فردوسی در شاهنامه - صفحه:265-286

  tick  تأثیر پذیری سبکی عاشق اصفهانی از حافظ - صفحه:287-303

  tick  مقایسة تحلیلی مبانی فکری سبک شکوائیّه های انوری و خاقانی - صفحه:305-327

  tick  بررسی نمادها در سبکِ نوشتاری «منیرو روانی‌پور» - صفحه:329-346

  tick  بررسی مصادیق ردّ و طعن در دیوان ناصر خسرو - صفحه:347-365

  tick  بررسی وجوه تمایزات و تشابهات سبکی در قصاید عصر مغول - صفحه:367-384

  tick  تصویر قهرمان- زن در داستانهای عاشقانه منظوم فارسی با تکیه بر منظومه های لیلی و مجنون - صفحه:387-403
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved