>
Fa   |   Ar   |   En
   آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی   
سال:1395 - دوره:10 - شماره:1


  tick  بررسی تاثیر پاستوریزاسیون آغوز بر انتقال ایمنی غیرفعال در گوساله های نوزاد - صفحه:1-10

  tick  ارزیابی یافته های بالینی و اولتراسونوگرافی روده ها در گاوهای مبتلا به بیماری یون - صفحه:11-28

  tick  مطالعه تغییرات برخی از فاکتور‌‌های خونی ماهی حمری و مقایسه آن با ماهیان آلوده به مرحله لاروی انگل کنتراسکوم - صفحه:29-38

  tick  مطالعه تاثیر حفاظتی نارینژنین بر آسیب پیش رس کبد در موش‌های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان - صفحه:39-53

  tick  ارزیابی تغییرات شاخص های سرمی آسیب قلبی مرسوم در گاوهای مبتلا به ورم پستان حاد - صفحه:53-60

  tick  بررسی آلودگی انگل های خانواده تریکوسترونژیلیده در گوسفندان نژاد قزل استان آذربایجان ‌شرقی با استفاده از آزمایش مدفوع - صفحه:61-68

  tick  بررسی تاثیر نانوذرات نقره سنتزشده به روش احیاء شیمیایی بر فعالیت آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز پلاسما در مدل موش صحرایی - صفحه:69-80

  tick  شناسایی ژن‌های Blatem، Blashv و Blaoxa در جدایه‌های اشریشیا کلی جمع‌آوری شده از کلی‌ باسیلوز طیور با استفاده از روشMultiplex-Pcr - صفحه:81-89
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved