>
Fa   |   Ar   |   En
   آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی   
سال:1386 - دوره:1 - شماره:1


  tick  شناسایی و تعیین پادگن های ایمنی زای موثر Ascaridia Galli در ماکیان پرورشی منطقه تبریز - صفحه:1-6

  tick  بررسی اثرات بالینی و هیستوپاتولوژیکی داروی Rofecoxib بعد از ترومای جراحی لثه در خرگوش - صفحه:7-14

  tick  بررسی سرولوژیکی بروسلوز گوسفند و بز در کشتارگاه های استان آذربایجان شرقی در سال 84-1383 - صفحه:15-19

  tick  بررسی رخداد توکسمی آبستنی در گوسفندان منطقه صوفیان تبریز - صفحه:21-26

  tick  بررسی برخی خصوصیات فنوتیپی اسب قره باغ و مقایسه آن با اسب کرد و عرب - صفحه:27-

  tick  بررسی سرواپیدمیولوژی هیداتیدوز در شمال غرب ایران بااستفاده از روش ایمنوفلورسنت غیر مستقیم - صفحه:35-39

  tick  بررسی اثرات پرومیکس باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس لیشنی فرمیس بر روی متابولیت ها و عناصر خونی و رشد گوساله های پرواری - صفحه:41-48

  tick  بررسی میزان سرمی کلسیم، فسفر، فسفاتاز قلیایی، منیزیم، پروتئین تام و آلبومین بعد از برداشت کامل تخمدان ها در موش صحرایی - صفحه:49-56

  tick  بررسی میکروسکوپی هیستوژنز سلول های اپاندیمی در بطن های جانبی مغز جنین گوسفند - صفحه:57-64
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved