>
Fa   |   Ar   |   En
   تاکسونومی و بیوسیستماتیک   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:1


  tick  شناسایی و تعیین تنوع گونه‌ای شکم‌پایان جزیره هرمز: معرفی دو گونه حلزون جدید در سواحل ایرانی خلیج فارس - صفحه:1-12

  tick  نخستین گزارش جنس Allacma Borner و گونه Allacma Fusca (L.) (Collembola: Sminthuridae) از ایران - صفحه:13-18

  tick  مطالعه بیوسیستماتیک سوسماران نواحی جنوب شرق استان کرمانشاه - صفحه:19-32

  tick  الگوی تغییرات درون جمعیتی و بین جمعیتی گونه‌های Betula Sp. در ایران بر مبنای مورفومتری برگ - صفحه:33-44

  tick  تنوع ریختی جنس توسکا (Alnus Mill.) در ایران: ارزیابی پنج تاکسون جدید - صفحه:45-64

  tick  مطالعه فلوریستیک منطقه کوه بهارآب در رشته‌کوه زاگرس (منطقه مرزی بین استان‏های کرمانشاه و ایلام، ایران) - صفحه:65-76

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک و وراثت‌پذیری توده‌های رازیانه ایرانی (Foeniculum Vulgare Mill.). - صفحه:77-86

  tick  مطالعه فلور مراتع منطقه قیصری کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:87-106

  tick  تنوع ریختی بذر در تعدادی از گونه‌های Silene (Caryophyllaceae) در ایران و اهمیت تاکسونومیکی آن - صفحه:107-118

  tick  مطالعه تشریحی ساقه گونه‌های سس (Cuscuta L., Convolvulaceae) در استان‌های خراسان - صفحه:119-132
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved