>
Fa   |   Ar   |   En
   تاکسونومی و بیوسیستماتیک   
سال:1392 - دوره:5 - شماره:16


  tick  فون سوسماران شهرستان سبزوار با تاکید بر گونه های هم زیستگاه به همراه ارائه چارچوبی برای تهیه نقشه های پراکنش خزندگان ایران - صفحه:1-16

  tick  بررسی دو شکلی جنسی در ویژگی های ریخت شناختی جمجمه خرس قهوه ای (Ursus Arctos Linnaeus، 1758) در ایران با روش ریخت سنجی هندسی - صفحه:17-26

  tick  استفاده از نشانگرهای اینترون-اگزون برای ارزیابی تنوع ژنتیکی در دو زیرگونه آویشن دنایی (Thymus Daenensis) - صفحه:41-54

  tick  استفاده از نشانگرهای اینترون-اگزون برای ارزیابی تنوع ژنتیکی در دو زیرگونه آویشن دنایی (Thymus Daenensis) - صفحه:41-52

  tick  بررسی تنوع زیستی با روش تعیین زیستگاه ویژه و مقایسه الکتروفورزی پروتئین های بذر جمعیت های دو گونه بومادران (Achillea L.) در غرب ایران - صفحه:55-68

  tick  مطالعه تاکسونومی زیرجنس Schedonorus (P. Beauv.) Peterm. از جنس Festuca L. در ایران - صفحه:69-74

  tick  استفاده از الگوهای پروتئینی در بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام منتخب کلزا - صفحه:75-84

  tick  فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده هلالی در استان خراسان رضوی - صفحه:85-100

  tick  جداسازی و شناسایی آرکی های نمک دوست اجباری قابل کشت تالاب پُر شور اینچه برون، استان گلستان - صفحه:101-116
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved