>
Fa   |   Ar   |   En
   تاکسونومی و بیوسیستماتیک   
سال:1392 - دوره:5 - شماره:14


  tick  بررسی تغییرات شکل بدن در جمعیت های ماهی خیاطه (Alburnoides Eichwaldii De Filippii، 1863) در حوضه دریای خزر با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی - صفحه:1-8

  tick  ارزیابی ساختار ژنتیک جمعیت سیچلید ایرانی (Iranocichla Hormuzensis) به عنوان تنها گونه بومی از خانواده سیچلیده در ایران، با نشانگر ریزماهواره - صفحه:9-16

  tick  بررسی تاثیر رقابت اسپرم بر تنوع ژنتیکی نتاج قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره - صفحه:17-34

  tick  حفظ چندشکلی نشانگرهای ژن Gjb2 در جمعیت ایرانی به واسطه انتخاب متعادل - صفحه:35-40

  tick  بررسی تاکسونومی عددی Trifolium Resupinatum L. (شبدر ایرانی) و Trifolium Fragiferum L. (شبدر توت فرنگی) با استفاده از ریزماهواره های جدید - صفحه:41-52

  tick  مطالعه تبارشناسی داده های ریخت شناختی و ارزیابی روند تکاملی این صفات در جنس کمای (Ferula L.) ایران - صفحه:53-66

  tick  مطالعه فلور منطقه ریسه و پاقلعه شهرستان شهربابک استان کرمان - صفحه:67-78

  tick  جداسازی و شناسایی باکتری های پلی اکستریموفیل قلیادوست، نمک دوست و تحمل کننده نمک تالاب قلیایی شور-دریایی گمیشان - صفحه:79-100
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved