>
Fa   |   Ar   |   En
   فنون ادبی   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:3


  tick  موسیقی کناری در رباعیات مولانا - صفحه:1-14

  tick  بررسی تاویل در اشعار ناصرخسرو - صفحه:15-28

  tick  مبانی تکرار در اشعار قیصر امین‌پور - صفحه:29-42

  tick  هنجارگریزی در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی - صفحه:43-62

  tick  تحلیل نمایه و تطبیق آن با براعت استهلال در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی - صفحه:63-74

  tick  ردیابی مضامین لُغَز شمعِ منوچهری در شعر عرب و شعر فارسی (از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری) - صفحه:75-84

  tick  استعاره مفهومی آیۀ نور در قرآن - صفحه:85-102

  tick  گزاره های انشایی در نفثه المصدور - صفحه:103-118

  tick  پرسش بلاغی تشریکی در ادبیات معاصر فارسی - صفحه:119-136

  tick  آسیب‌شناسی موسیقی بیرونی در شعر نیمایی - صفحه:137-150

  tick  بررسی استعاره های تاویلی مولانا بر پایه جری و تطبیق آیات قرآن - صفحه:151-168

  tick  بررسی هوّیت « ابوالفرج بن جوزی »بنابر اشارات سعدی در گلستان - صفحه:169-184

  tick  یک نوع «شمار تردیدی» در تاریخ بیهقی - صفحه:185-192

  tick  متمم قیدی، گروه قیدی، گروه اسمی یا گروه حرف اضافه ای؟ - صفحه:193-204

  tick  نگاهی به عناصر زیبایی شناسانه هفت پیکر نظامی - صفحه:205-218
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved