>
Fa   |   Ar   |   En
   فنون ادبی   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:1


  tick  نوآوری و قالب‌شکنی در شعر شیخ سعدالدین احمد انصاری - صفحه:1-14

  tick  «تاکید مجاز» و پیوند آن با «ابهام متن» - صفحه:15-26

  tick  حرف شرط «اگر»‌ در دستور زبان فارسی و معادل‌های آن در زبان عربی - صفحه:27-42

  tick  انواع شهرآشوب و کهن ترین شهرآشوب صنفی - صفحه:43-54

  tick  سبک شناسی تاریخ بلعمی - صفحه:55-64

  tick  تداوم تصویر در محور عمودیِ قصاید خاقانی، مختصه‌ای سبکی - صفحه:65-78

  tick  ارزیابی آرایه های حروفی در بدیع فارسی از دیدگاه زبان شناسی، آواشناسی و واج شناسی - صفحه:79-100

  tick  بررسی شگردهای ایجاد انسجام در اشعار قیصر امین پور با تکیه بر نظریۀ زبان‌شناسی هالیدی - صفحه:101-118

  tick  غنای قافیه در خسرو و شیرین نظامی - صفحه:119-132

  tick  فرمالیسم و شعر اندیشه محور از منظر آثار و دیدگاه‌های طاهره صفارزاده - صفحه:133-148

  tick  تاریخچه قصاید مصنوع فارسی و معرّفی دو قصیده مصنوع ناشناخته از دو شاعر گمنام - صفحه:149-172

  tick  سبک شناسی ‌نفثه المصدور زیدری نسوی - صفحه:173-188

  tick  صُوَر حُسن تعلیل در شعر حافظ - صفحه:189-204

  tick  تحلیل وضعیت آغازین در منظومه خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و هفت‎پیکر نظامی - صفحه:205-216
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved