>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی   
سال:1389 - دوره:26 - شماره:1


  tick  پالینواستراتیگرافی رسوبات پالیوزوییک پیشین در جنوب ناحیه فاضل آباد (خولین دره)، جنوب شرق گرگان - صفحه:1-24

  tick  منشا ، هیدروژیوشیمی و نحوه تکامل شورابه در پلایای میقان اراک - صفحه:25-42

  tick  مدل ایکنولوژیکی نهشته های آواری سازند شیرگشت در زیرپهنه کلمرد، ایران مرکزی - صفحه:43-68

  tick  داده‎های بیومارکری نمونه‎های نفت خام و بیتومن استخراج‎شده از سنگ‎های منشا واقع در میدان نفتی مارون - صفحه:69-88

  tick  زیست چینه نگاری روزن بران رسوبات سازندهای گورپی و تاربور - صفحه:89-102

  tick  کاربرد روش زمین آماری به کمک نرم افزار Rms در تخمین ذخیره درجای مخزن:مطالعه موردی مخزن خامی در یکی از میادین نفتی فروافتادگی دزفول - صفحه:103-120

  tick  تعیین سیستم تراکت، نوع کروژن و پتانسیل هیدروکربن زایی بااستفاده از پارامتر های راک اول (مثال هایی از سازند پابده، زیر زون رزن – آبگرم و رسوبات بستر خلیج فارس) - صفحه:121-144

  tick  زیست چینه نگاری سازند پابده در برش تنگ زنجیران (جنوب شرق شیراز) - صفحه:145-158
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved