>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی   
سال:1390 - دوره:27 - شماره:1


  tick  فاکتورهای کنترل­کننده گسترش بافت­های مختلف سیمان انیدریت و ارتباط آن با کیفیت مخزنی در مخازن کربناته دالان بالایی و کنگان- میدان پارس جنوبی - صفحه:1-26

  tick  میکروفاسیس و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در جنوب غرب بروجن - صفحه:27-40

  tick  مدل­سازی بلوغ حرارتی، تاریخچه زایش هیدروکربن و فرسایش سازند آغاجاری میدان نفتی بینک در جنوب ایران - صفحه:41-52

  tick  مطالعه فرایندهای دیاژنتیکی و تغییرات ژئوشیمیایی عناصر فرعی سازند سروک در جنوب ایران - صفحه:53-72

  tick  شواهد رسوبات توفانی و توربیدایتی در سازند پابده، شمال و جنوب غرب حوضه زاگرس - صفحه:73-96

  tick  ارتباط رخساره های رسوبی با گسترش فرآیندهای دیاژنزی و کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سروک در یکی از میادین بزرگ نفتی، جنوب غربی ایران - صفحه:97-114

  tick  محیط رسوبی بخش بالایی سازند دالان بر روی کمان قطر- فارس و حاشیه شرقی آن: میادین پارس جنوبی و سلمان - صفحه:115-136

  tick  رخساره ها و عناصر ساختاری رودخانه زاینده رود در منطقه ورزنه(قورتان- ورزنه) - صفحه:137-154
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved