>
Fa   |   Ar   |   En
   جامعه شناسی کاربردی   
سال:1394 - دوره:26 - شماره:1


  tick  مطالعه نقش مداخله گرایانه اضطراب فیزیک اجتماعی در تاثیرگذاری سازه های عزّت نفس و عزّت بدنی بر میل به عضلانی بودن (مورد مطالعه: مردان بالاتر از 51 سال شهر تبریز) - صفحه:1-16

  tick  تحلیل محتوای مقایسه ای تصاویر کتاب های درسی ایران و سوریه با تاکید بر نابرابری نقش های جنسیتی - صفحه:17-37

  tick  مطالعه کیفی تجارب مردان و زنان طلاق گرفته از عوامل فرهنگی زمینه ساز طلاق - صفحه:39-64

  tick  مطالعه رابطه جهانی شدن فرهنگی و هویت اجتماعی (مطالعه موردی: زنان شهر کرمانشاه) - صفحه:65-83

  tick  نقش فانتزی در وقوع طلاق (مطالعه هفت زوج جوان طلاق گرفته در شهر اصفهان) - صفحه:85-96

  tick  بررسی رابطه بین میزان تماشای فیلم های تلویزیونی توسط والدین با خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان - صفحه:97-118

  tick  ارزیابی برخی شاخص های اجتماعی - اقتصادی ایران در سال های 2005 تا 2011 (بررسی تطبیقی جایگاه ایران در خاورمیانه) - صفحه:119-136

  tick  تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر جمعیت گریزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: پادنای سفلی، سمیرم) - صفحه:137-153

  tick  بررسی پذیرش تمایز موقعیت جنسی بر نابرابری قدرت در خانواده (نمونه شهر خرم آباد) - صفحه:155-170

  tick  بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر ورود بنگاه ها به بازرگانی خارجی مطالعه موردی صادرکنندگان خشکبار - صفحه:171-184

  tick  بررسی نقش ابعاد توانمندی روان شناختی و تعهد سازمانی با کنترل سن، سابقه خدمت و سطح تحصیلات در دبیران - صفحه:185-204

  tick  بررسی انگیزه های اشتغال درخارج از خانه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد تبریز - صفحه:205-216
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved