>
Fa   |   Ar   |   En
   جامعه شناسی کاربردی   
سال:1392 - دوره:24 - شماره:4


  tick  بررسی میزان اثربخشی مشارکت درمانجویان بر درمان سو مصرف مواد - صفحه:1-18

  tick  مطالعه‏ای پدیدارشناسانه درباره تجربه زیسته مدیران زن در اصفهان - صفحه:19-42

  tick  مطالعه رابطه‌ جهانی‌شدن فرهنگی با فردگرایی و جمع‏گرایی جوانان - صفحه:43-66

  tick  تبیین جامعه‌شناختی تاثیر شبکه اجتماعی فیس بوک بر هویت قومی کاربران ترک در ایران - صفحه:67-84

  tick  نقش معیارهای اخلاقی در جامعه‏شناسی کاربردی - صفحه:85-102

  tick  بررسی رابطه چندگانه رفتار شهروندی سازمانی با رضایت از زندگی کارکنان دانشگاه اصفهان - صفحه:103-118

  tick  تبیینی بر همبستگی بین شدت استفاده از فیسبوک و سرمایه اجتماعی کاربران فیسبوک - صفحه:119-138

  tick  بررسی رابطه هویت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان - صفحه:139-162

  tick  بررسی نظام واره مسایل معرفتی جامعه‏شناسی ایران با تاکید بر آرا پوپر و هابرماس - صفحه:163-188

  tick  بررسی نگرش زنان به مشارکت ورزشی و عوامل اجتماعی - روانی موثر بر آن - صفحه:189-210

  tick  بررسی رابطه فضای مجازی با مشارکت سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان - صفحه:211-226

  tick  بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر ارتقای سطح مدیریت دانش در سازمان بهزیستی استان یزد - صفحه:227-244
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved