>
Fa   |   Ar   |   En
   جامعه شناسی کاربردی   
سال:1392 - دوره:24 - شماره:3


  tick  جنسیت و دینداری - صفحه:1-14

  tick  تغییر نگرش نسبت به نابرابری جنسیتی در طی فرآیند گذار جمعیتی - صفحه:15-34

  tick  آموزش جامعه شناسی و تفکر انتقادی زنان - صفحه:34-56

  tick  مطالعه گروه های مرجع زنان جوان شهر ایلام - صفحه:57-70

  tick  بررسی تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر مسوولیت اجتماعی کارکنان (مورد مطالعه شرکت نفت کرمانشاه) - صفحه:71-96

  tick  جهت گیری های عاطفی افرادِ دو نسل نسبت به والدین و تعیین کننده های آن در شهر سبزوار - صفحه:97-114

  tick  تاثیر فرهنگ سازمانی بر بازارگرایی با تاکید بر نقش واسط تعارض سازمانی (مورد مطالعه: صنعت مبلمان در شهر مشهد) - صفحه:115-130

  tick  فرهنگ سیاسی دموکراتیک در میان نسل های ایرانی (تحلیل ثانویه داده های پیمایش ارزش های جهانی برای ایران، اقوام و استان های آن) - صفحه:131-154

  tick  ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه­( Anp ) - صفحه:155-173

  tick  مطالعه­ کیفی تاثیرات بازارچه­های مرزی بر تداوم پدیده­ قاچاق - صفحه:175-194

  tick  کاربست پذیری نظریه رفتار برنامه ریزی شده برای پیش بینی پذیرش نظام تعاونی (مورد شهرستان بویر احمد) - صفحه:195-212

  tick  کشاکش رشته ها در میدان دانشگاهی ( مقایسه سرمایه فرهنگی رشته های چهارگانه دانشگاه دولتی اصفهان) - صفحه:213-232
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved