>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و برنامه ریزی محیطی   
سال:1392 - دوره:24 - شماره:4


  tick  بررسی نقش پارامترهای اقلیمی بر عملکرد دانه گندم در مناطق دیم کوهدشت و پلدختر استان لرستان - صفحه:1-14

  tick  بررسی پیامدهای گسترش گردشگری در نواحی روستایی: مطالعه موردی روستای زیارت در استان گلستان - صفحه:15-32

  tick  تاثیر فعالیت لکه های خورشیدی بر بارش استان گلستان (دوره آماری 1961 تا 2005) - صفحه:33-46

  tick  برآورد دبی حداکثر با استفاده از اندازه قلوه سنگهای بستر رودخانه در حوضه‏ های زیرابه و قوردانلو - صفحه:47-60

  tick  مکان یابی پیچانه های تراز 500 هکتوپاسکال موثر بر اقلیم ایران در نیمه گرم سال - صفحه:61-80

  tick  بهینه‌سازی مدیریت ضایعات و بقایای زراعی: (مورد مطالعه روستای حسن‌آباد شهرستان روانسر استان کرمانشاه) - صفحه:81-98

  tick  روش برآورد ارتفاع خط برف مرز دائمی ایران و مقایسه آن با روش رایت - صفحه:99-118

  tick  شبیه‌سازی فرایند بارش – رواناب در زیرحوضه‌ی جنوبی رودخانه‌ی قره‌سو با استفاده از مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی(Anns) - صفحه:119-134

  tick  تحلیلی برکاربری فضای سبز شهری با استفاده از تکنیک های برنامه ریزی شهری( مدل اسپرمن رنک، ضریب جینی، Fahp، مدل همپوشانی) در محیط Gis (مطالعه موردی: منطقه 4 شیراز) - صفحه:135-154

  tick  مقایسه مدل های Awbm و Simhyd در مدل سازی بارش – رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز نازلو چای استان آذربایجان غربی) - صفحه:155-168

  tick  تعیین مراحل فنولوژی و محاسبه نیازهای حرارتی گل محمدی (Damacsena Mill )( Rosa) منطقه برزک کاشان - صفحه:169-178

  tick  اثرتغییر اقلیم منطقه ای بر نیاز آبی غلات دیم در ایران - صفحه:179-194

  tick  بهبود مدیریت منابع و کیفیت نقشه‌های ارزیابی تناسب اراضی با رویکرد فازی (مطالعه موردی: فرخ‌شهر- چهارمحال و بختیاری) - صفحه:195-204

  tick  بررسی وارزیابی روش‌های آماری دومتغیره در پهنه‌بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: بخشی از کارون جنوبی) - صفحه:205-214
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved