>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و برنامه ریزی محیطی   
سال:1392 - دوره:24 - شماره:2


  tick  هویت مکان و ادراک آن با رویکرد ژئوسیستمی - صفحه:1-22

  tick  طبقه‌بندی همدید الگوهای گردشی موثر بر آب و هوای ایران در تراز دریا - صفحه:23-38

  tick  تهیه نقشه سیمای طرح با هدف کنترل فرسایش براساس الگوی ژئومورفولوژی (مطالعه موردی: حوضه آبریز زنوزچای) - صفحه:39-52

  tick  سنجش شاخص‌های ذهنی کیفیت زندگی در نواحی روستایی مطالعه‌ موردی: دهستان جعفربای جنوبی شهرستان ترکمن - صفحه:53-74

  tick  بررسی نقش نوزمین ساخت، عوامل مورفوکلیماتیک و آنتروپوژنیک در پیدایش و تحول مخروط‌ افکنه‌ها (مطالعه موردی: مخروط افکنه گرمسار) - صفحه:75-88

  tick  تحلیل شاخص‌های سکونتی در شهرستان‌های استان اردبیل با استفاده از روش شباهت به گزینه ایده‌آل فازی (نمونه موردی: نقاط شهری) - صفحه:89-110

  tick  تاثیر بادهای 120 روزه بر امنیت منطقه سیستان - صفحه:111-128

  tick  تحلیل همدید یخبندان‌های فراگیرو بادوام ایران - صفحه:129-140

  tick  افتراق‌های ژئومورفولوژی مناظر کویری استان یزد - صفحه:141-152

  tick  رابطه ساخت اجتماعی شهرها و میزان آسیب‌پذیری در برابر خطر زلزله مطالعه موردی: محلات کلانشهر تهران - صفحه:153-174

  tick  بررسی و تطبیق شواهد ژئومورفولوژی و لرزه شناسی زمین ساخت فعال در محدوده زاگرس مرکزی - صفحه:175-192

  tick  شاخص‌های زیست اقلیمی موثر بر ارزیابی آسایش انسان (مطالعه موردی: شهر شیراز) - صفحه:193-210

  tick  امنیت سکونت، کلید ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی مورد مطالعه: حوزه کلانشهر تهران (اسلامشهر، نسیم شهر و گلستان) و کرج در استان البرز - صفحه:211-222

  tick  ارزیابی توزیع فضایی پارک‌های شهری تبریز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی Gis (روش تطبیقی تحلیل شبکه و بافرینگ) - صفحه:223-234
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved