>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و برنامه ریزی محیطی   
سال:1392 - دوره:24 - شماره:3


  tick  تحلیل فراوانی تابع همگرایی شار رطوبت و منابع رطوبتی بارش سواحل جنوبی خزر - صفحه:1-14

  tick  تحلیل دیرینه اقلیم حوضه آبریز دریاچه دشت ارژن با تاکید بر فراوانی استراکودها - صفحه:15-24

  tick  شبیه سازی بارش- رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(مورد: حوضه آبخیز فریدن) - صفحه:25-40

  tick  بررسی ارتباط بین شاخص نوسان جنوبی (Soi) و بارش بازسازی شده زاگرس میانی - صفحه:41-54

  tick  تحلیل فضایی و مکان یابی بهینه پارک‌های شهری با استفاده از Gis (مطالعه موردی: پارک‌های شهر آباده) - صفحه:55-74

  tick  برآورد کمی ظرفیت برد گردشگری حاشیه زنجانرود - صفحه:75-92

  tick  تحلیل آماری و پیش‌بینی احتمال وقوع بادهای شدید و طوفانی استان کرمانشاه - صفحه:93-106

  tick  برنامه‌ریزی و تخصیص بهینه منابع تولید کشاورزی در شرایط عدم قطعیت؛ کاربرد رهیافت چندهدفه برنامه‌ریزی آرمانی فازی - صفحه:107-128

  tick  مطالعه ویژگیهای فضایی و زمانی بارش در ایران - صفحه:129-140

  tick  ارزیابی و اولویت‌بندی مولفه‌های آمیخته بازاریابی(P7) در توسعه توریسم روستایی (مطالعه موردی شهرستان‌های آمل و بابل) - صفحه:141-152

  tick  مدل سازی برآورد منطقه ای رسوب معلق در حوضه آبریز دره رود اردبیل - صفحه:153-178

  tick  اولویت‌بندی و تحلیل راهبردی مکان بهینه احداث پارکینگ عمومی در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر سنقر) - صفحه:179-196

  tick  ارزیابی راهبردی توسعه فعالیت‌های باغداری (مطالعه موردی بخش باغبهادران-شهرستان لنجان) - صفحه:197-214

  tick  اثر مولفه‌های سلامت زیستی بر گرایش به مهاجرت در سکونتگاه‌های اقماری اصفهان - صفحه:215-228
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved