>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و برنامه ریزی محیطی   
سال:1391 - دوره:23 - شماره:1


  tick  واکاوی ناهنجاری های فشار تراز دریا در روزهای همراه با رخداد سرماهای فرین ایران - صفحه:1-14

  tick  ژئومورفولوژی و عوامل موثر در فرسایش کناری رودخانه هررود در استان لرستان - صفحه:15-32

  tick  ایجاد سامانه شاخص های بیابان زایی بر اساس Dpsir (بهره گیری از روش فازی- تاپسیس) - صفحه:33-50

  tick  تغییر توزیع فراوانی بارش های فرین شهر زنجان - صفحه:51-66

  tick  بررسی عوامل موثر بر شکل گیری حاشیه نشینی شهر تبریز و پیامدهای آن مطالعه موردی (محلات احمدآباد، کوی بهشتی، خلیل آباد) - صفحه:67-80

  tick  تحلیل همدیدی موج سرمای شدید 16 تا 25 دی ماه 1386 در ایران مرکزی (استان های اصفهان، کرمان و یزد) - صفحه:81-98

  tick  تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه روستاییان استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:99-112

  tick  تلفیق مدل همپوشانی شاخص های (Io) و تحلیل سلسله مراتبی (Ahp) در مکان یابی مراکز آموزشی (نمونه موردی: مدارس راهنمایی شهر کازرون) - صفحه:113-128

  tick  ارزیابی نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در ارائه خدمات به نواحی روستایی؛ مطالعه موردی: روستاهای سین، مهرگان، مدیسه و کبوترآباد در استان اصفهان - صفحه:129-146

  tick  نقش تنگناهای ژئومورفولوژیکی در توسعه کالبدی کلانشهر تبریز به منظور کاربری بهینه - صفحه:147-166

  tick  پهنه بندی ناحیه البرز باختری بر اساس شاخص های ریخت زمین ساخت - صفحه:167-184

  tick  تعیین توسعه یافتگی شهر نایین در استان اصفهان - صفحه:185-200
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved