>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و برنامه ریزی محیطی   
سال:1390 - دوره:22 - شماره:2


  tick  پژوهشی در توفای مخروط افکنه ای پرسیان در شمال غرب ایران و کاهش روند تشکیل آن در هولوسن - صفحه:1-22

  tick  شناسایی الگوهای همدید بارش های شدید زمستانه در سواحل جنوبی دریای خزر - صفحه:23-40

  tick  راهکارهای توانمندسازی افزایش درآمد شهرداری ها در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر زارچ) - صفحه:41-58

  tick  ردیابی آثار یخچال های طبیعی (مطالعه موردی: یخچال طبیعی حوضه تیگرانی ماهان) - صفحه:59-78

  tick  شناسایی زیرحوضه های هیدرولوژیکی همگن از نظر عوامل ژئومورفولوژیک موثر بر سیلاب با استفاده از تحلیل خوشه ای (مطالعه موردی: دشت کرون) - صفحه:79-98

  tick  مکان یابی دهکده های گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل Swot (نمونه موردی: ساحل دریاچه کافتر) - صفحه:99-120

  tick  احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه گردشگری - صفحه:121-143

  tick  منشأیابی لکه های رسوبی منطقه بیاضه - صفحه:143-158

  tick  بررسی انتخاب مکان گذران اوقات فراغت سالمندان با تاکید بر عوامل فردی (مطالعه موردی مناطق 3 و 5 اصفهان) - صفحه:159-170

  tick  ارزیابی روش های مختلف درون یابی به منظور پهنه بندی کیفیت آب با استفاده از Gis (مطالعه موردی: شهرستان آباده) - صفحه:171-182

  tick  ارزیابی روش های مختلف مکانیابی در مدیریت احداث پارکینگ های عمومی در مرکز تجاری شهر اصفهان با استفاده از Gis - صفحه:183-198

  tick  نگرشی بر تغییرات حداقل های مطلق دما در پهنه ایران زمین - صفحه:199-216
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved