>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و برنامه ریزی محیطی   
سال:1390 - دوره:22 - شماره:1


  tick  تحلیل سینوپتیک یخبندان شدید، دیر هنگام و فراگیر فروردین ماه 1388 - صفحه:1-14

  tick  بررسی آستانه های توپوگرافیکی و تحلیل نقش نوع سازندهای سطحی در توسعه خندق ها در دامنه های کوهستان های نواحی نیمه خشک مطالعه موردی: حوضه شورچای - صفحه:15-34

  tick  پهنه بندی میزان تغییرات اقلیمی از دیدگاه کشاورزی در دوره اقلیمی آینده مطالعه موردی: استان خراسان رضوی - صفحه:35-52

  tick  مطالعه جا به جایی هسته های زمانی و مکانی دماهای حداقل در غرب و شمال غرب ایران - صفحه:53-68

  tick  امکان سنجی توسعه گردشگری در نواحی روستایی از دیدگاه گردشگران (بخش کرگانرود شهرستان تالش) - صفحه:69-84

  tick  کاربرد سامانه و مجموعه های فازی در پهنه بندی دمایی (استان چهارمحال و بختیاری) - صفحه:85-96

  tick  بررسی پایداری منابع بوم شناختی با استفاده از شاخص جای پای بوم شناسی: مورد ایران - صفحه:97-106

  tick  بررسی تاثیرات تراکم بر آسیب پذیری ناشی از زلزله در شهر اصفهان ( با رویکرد فازی) - صفحه:107-122

  tick  بررسی سینوپتیکی بارش های سنگین در جنوب ایران (مطالعه موردی بارش 31 دسامبر 1984 لغایت 4 ژانویه 1985 حوضه آبریز رودخانه دالکی) - صفحه:123-136

  tick  تحلیل تغییرات سریهای دما و بارش شیراز طی دوره 2005-1951 - صفحه:137-152
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved