>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)   
سال:1395 - دوره:16 - شماره:3


  tick  بررسی تغییرات سطح فقر و تعیین میزان آسیب پذیری خانوارهای روستایی ناشی از افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در ایران - صفحه:1-27

  tick  بررسی اثر توسعه مالی استانی بر توزیع درآمد استانی در ایران - صفحه:29-46

  tick  بررسی تاثیر نسبتهای مالی حسابداری بر نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور، مطالعه موردی: بانک های تجاری دولتی، خصوصی و اصل 44 - صفحه:47-66

  tick  بررسی اثر سرمایه انسانی بر جنگ داخلی با احتساب نقش دموکراسی(رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته-پانلی) - صفحه:67-86

  tick  بررسی اثر اقتصاد زیرزمینی بر تقاضای واردات ایران به تفکیک گروه کالاهای واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای - صفحه:87-106

  tick  ترتیبات نهادی و توسعه همه جانبه: نقش نوآوری های نهادی در دستیابی به توسعه فناوری و توسعه پایدار - صفحه:107-130

  tick  برآورد تابع مصرف آندو- مودیگلیانی با لحاظ انواع ثروت در ایران - صفحه:131-153

  tick  تاثیر ترجیح زمانی بر رشد اقتصادی - صفحه:155-179

  tick  بررسی اثر توسعه مالی بر سرمایه انسانی - صفحه:181-207

  tick  تاثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی در ایران - صفحه:209-230
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved