>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)   
سال:1394 - دوره:15 - شماره:4


  tick  بررسی اثر توسعه مالی بر کیفیت محیط‌ زیست در ایران - صفحه:1-23

  tick  بی ثباتی اجتماعی و رشد اقتصادی: تحلیلی بر اساس الگوی Ardl - صفحه:25-50

  tick  تاثیر نرخ های بهینه مالیات غیرمستقیم بر رفاه اجتماعی در ایران - صفحه:51-74

  tick  اندازه‌گیری هزینه‌های مبادله در اقتصاد ایران (مطالعه موردی: هزینه‌های سرقفلی واحدهای تجاری در شهر کرمانشاه) - صفحه:75-98

  tick  اثر مالکیت دولتی بانک‏ها بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران - صفحه:99-126

  tick  تاثیر شوک‏های پولی بر قیمت مواد غذایی در ایران - صفحه:127-142

  tick  مقدمه‌ای بر تبیین رابطه بین درآمدهای نفتی و بهره‌وری در ایران - صفحه:143-172

  tick  نظریه طراحی بازار و کاربرد آن در بازار نیروی کار پزشکی ایران (در بخش دولتی) - صفحه:173-192

  tick  استخراج منحنی فیلیپس با استفاده از الگوی باز تعادل عمومی پویای تصادفی: مطالعه موردی اقتصاد ایران - صفحه:193-216

  tick  مقایسه مصرف کالاهای اساسی خانوارهای فقیر و متوسط قبل و بعد از نقدی سازی یارانه ها - صفحه:217-243
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved