>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)   
سال:1393 - دوره:14 - شماره:1


  tick  بررسی اثر حاکمیت مالی بر نرخ تورم اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (Dsge) - صفحه:1-26

  tick  تاثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری و حق اختراع بر رشد اقتصادی ایران - صفحه:27-58

  tick  برآورد اقتصاد سایه‌ای ایران (1386 – 1349) با استفاده از مدل‌سازی فازی چند مرحله‌ای - صفحه:59-77

  tick  اثرات جریان یافتن پول الکترونیکی بر حجم اسکناس و مسکوک در گردش در ایران - صفحه:79-114

  tick  کاربرد تحلیل پوششی داده ها (Dea) در ارزیابی کارآیی نسبی و رتبه-بندی شعب بانک رفاه استان لرستان و مقایسه نتایج آن با روش Topsis - صفحه:115-126

  tick  اثر آزادسازی تجاری بر رفاه شرکای تجاری با استفاده از مدلGtap (مطالعه موردی: ایران) - صفحه:127-150

  tick  ارزیابی و تحلیل شکاف کیفیت خدمات بر اساس الگوی کیفیت خدمت سلسله مراتبی در بانک کشاورزی - صفحه:151-168

  tick  گفتمانی بدیل برای توسعه: رویکرد انسان شناختی به مفهوم توسعه - صفحه:169-192

  tick  تجارت درون صنعتی ایران با بلوک‌های منطقه‌ای (مطالعه بخش صنعت) - صفحه:193-216

  tick  بازار کار دوگانه در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران - صفحه:217-238
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved