>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)   
سال:1392 - دوره:13 - شماره:3


  tick  الگوسازی انتخاب؛ رویکردی نوین برای ارزشگذاری کالاهای زیست محیطی، مطالعه موردی: گنجنامه همدان - صفحه:1-18

  tick  سنجش و ارزشگذاری عوامل موثر بر انتخاب مسکن با استفاده از روش انتخاب تجربی از دیدگاه خانوارهای ساکن در بافت فرسوده شهر اصفهان - صفحه:19-47

  tick  کاربرد اقتصاد سنجی فضایی در بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی در کشورهای عضو اکو: رهیافت داده های تابلویی - صفحه:49-62

  tick  آزمون تاثیر فناوری‌های مهارت محور بر اشتغال نیروی کار ایران - صفحه:63-86

  tick  کاربردی از نظریه بازی ها در اقتصاد اسلامی - صفحه:87-108

  tick  تاثیر درآمدهای نفتی بر سرمایه اجتماعی در ایران - صفحه:109-124

  tick  نرخ تعرفه و فرار مالیاتی در واردات ایران از شرکای مهم تجاری: در سطح داده های 6 رقمی، برمبنای الگوی داده های تلفیقی - صفحه:125-142

  tick  بررسی اثر سیاست های تامین اجتماعی بر دستمزد و اشتغال در اقتصاد ایران - صفحه:143-160

  tick  برآورد عوامل موثر بر عرضه مسکن ایران: کاربرد مدل رشد تک مرکزی با روش Gmm - صفحه:161-175
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved