>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)   
سال:1391 - دوره:12 - شماره:3


  tick  حذف یارانه سوخت و بررسی آثار آن بر تولید، هزینه و سطوح قیمتها در خراسان رضوی - صفحه:1-23

  tick  بررسی تبدیل نیروگاه های گازی ساده (Scgt) به چرخه ترکیبی (Ccgt) و تاثیر آن بر میزان مصرف سوخت های فسیلی - صفحه:25-46

  tick  تحلیلی از شکل گیری رانت درترکیب درآمد ها در بودجه شهرداری اصفهان با تاکید بر فروش تراکم - صفحه:47-66

  tick  آزمون ناپارامتری رفتار حداکثرسازی سود در صنعت بانکداری ایران - صفحه:67-88

  tick  بررسی همگرایی اقتصادی و همزمانی چرخه های تجاری در گروه شانگهای - صفحه:89-105

  tick  سطح تکنولوژی و احتمال خروج بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران با استفاده از مدل مخاطره کاکس - صفحه:107-132

  tick  اثر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران - صفحه:133-163

  tick  بررسی اثرات خصوصی سازی از طریق بازار بورس اوراق بهادار بر روی رشد اقتصادی در ایران با رویکرد سیستم دینامیکی - صفحه:165-190

  tick  رفتار های غیر خطی در رابطه بین رشد اقتصادی و صادرات: مطالعه موردی کشور های حاشیه دریای خزر - صفحه:191-210
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved