>
Fa   |   Ar   |   En
   روانشناسی بالینی و شخصیت   
سال:1394 - دوره:13 - شماره:2


  tick  اثربخشی گروه‌درمانی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان و افزایش خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر اول دبیرستان - صفحه:7-14

  tick  مقایسه اثربخشی و ماندگاری سه روش درمان در اختلال اضطراب اجتماعی - صفحه:15-31

  tick  ارتباط ابعاد سرشت و منش با بازداری پاسخ در دانش‌آموزان پسر دارای نشانه‌های اختلال سلوک - صفحه:33-42

  tick  ارتباط تیپ‌شناسی شخصیتی مادران با نگرش فرزندان به بزهکاری: ارزیابی نقش پیش‌بین تیپ شخصیتی D - صفحه:43-50

  tick  اثربخشی درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر واحد پردازه‌ای (Mcbt) بر کاهش علائم اضطراب جدایی کودکان 6 و 7 ساله - صفحه:51-64

  tick  تاثیر برنامه آموزشی مادری ذهن آگاهانه مبتنی بر فرهنگ ایرانی - اسلامی بر کیفیت زندگی زنان باردار نخست - صفحه:65-75

  tick  نقش کارکرد خانواده در اضطراب و افسردگی نوجوانان - صفحه:77-84

  tick  سبک‌های هویت و محیط‌های اولیه‌ی تحول: با تاکید بر سبک‌های دلبستگی، تمایزیافتگی خود و حوزه‌های طرح‌واره - صفحه:85-96

  tick  تاثیر بازی‌درمانی به شیوه فیلیال بر مهارت‌های اجتماعی - هیجانی دختران پیش‌دبستانی 5 تا 6 ساله شهر اصفهان - صفحه:97-104

  tick  نقش عوامل شخصیتی و انگیزشی در استفاده از فیس‌بوک - صفحه:105-114

  tick  اثربخشی ساختارگرایی بر تعارضات زناشویی، سبک‌های اسناد و بهزیستی اجتماعی - صفحه:115-128

  tick  رابطه بین سبک یادگیری و سبک فرزندپروری با یادگیری خودتنظیمی در دانش‌آموزان - صفحه:129-138

  tick  رابطه شخصیت خودشیفته و دلبستگی آسیب‌پذیر با قلدری (زورگویی) و سرمایه روان‌شناختی - صفحه:139-148

  tick  ساخت، اعتبار و پایایی پرسشنامه اضطراب هستی (Qfea) - صفحه:151-162

  tick  تغییر مفهوم درد طیِّ زمان - صفحه:165-172
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved