>
Fa   |   Ar   |   En
   روانشناسی بالینی و شخصیت   
سال:1393 - دوره:21 - شماره:10


  tick  تاثیر سایکودراما در درمان پرند ه هراسی (پژوهش مورد منفرد) - صفحه:1-16

  tick  بررسی نقش تعدیل کننده فاجعه آمیزکردن درد بر رابطه ب ین شدت درد و افکارخودکشی در بیماران درد مزمن - صفحه:17-28

  tick  اثربخشی آموزش تیپ های شخصیت انیه گرم بر سازگاری تحصیلی دانشجویان - صفحه:29-40

  tick  اثربخشی گروه درمانی شناختی وجودگرا برافسردگی والدین فرزندان مبتلا به سرطان - صفحه:41-50

  tick  رابطه علی ادراک بیماری، پیروی دارویی وکیفیت زندگی در سالمندان مبتلا به پارکینسون - صفحه:51-60

  tick  رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه و باورهای جبران عدالت - صفحه:61-74

  tick  مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت و درمان شناختی- رفتاری بر پیش بین های عود در مبتلایان به افسردگی اساسی عودکننده - صفحه:75-86

  tick  بررسی رابطه بین طرح وارههای ناسازگار وسبک های فرزند پروری در افراد دارای رگه های اختلالات شخصیت دسته ب - صفحه:87-98

  tick  بررسی روابط ساختاری برخی از عوامل روان شناختی خطرزا و محافظت کننده آماد گی اعتیاد - صفحه:99-116

  tick  اثربخشی زوج درمانی رفتاری در بهبود عملکرد ازدواج و کاهش تعارضات زناش و یی در بین زوجین دارای عضو معتاد - صفحه:117-126

  tick  اعتبار و پایایی مقیاس چند بعدی رضایت در نمونه ای از زنان ایرانی (Sssw) جنسی زنان - صفحه:129-140

  tick  بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی پرسش نامه (Sai) سنجش معنویت - صفحه:141-158

  tick  ساختار عاملی، اعتبار و پایایی پرسشنامه در نوجوانان ایرانی (Ghq- سلامت عمومی ( 28 - صفحه:159-172

  tick  کاربرد پرسشنامه افسردگی بک – 2 در دانشجویان ایرانی - صفحه:173-188

  tick  روش معناداری بالینی تغییرات درمانی : ویژگی ها، شیوه محاسبه، تصمی م گیری و محدودیت ها - صفحه:191-200
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved