>
Fa   |   Ar   |   En
   روانشناسی بالینی و شخصیت   
سال:1392 - دوره:20 - شماره:8


  tick  اثربخشی آموزش گروهی برنامه غنی سازی زناشویی (سبک اولسون) بر افزایش رضامندی زنان متاهل - صفحه:1-10

  tick  تعارض زناشویی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی: مقایسه زنان دارای ازدواج‌های فامیلی و غیرفامیلی - صفحه:11-22

  tick  تاثیر مهارت‌های زندگی بر سلامت عمومی دانشجویان - صفحه:23-34

  tick  رابطه سلامت عمومی و تعلل ورزی - صفحه:35-46

  tick  اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر مدل فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی بر اضطراب و فشارخون بیماران زن مبتلا به فشارخون - صفحه:47-62

  tick  پیش‌بینی سانحه‌پذیری از خطاهای توجه در رانندگان - صفحه:63-74

  tick  آزمون اثر غیرمستقیم تعارض کار-خانواده بر خشنودی زندگی – یک الگوی چند میانجیگر - صفحه:75-86

  tick  رابطه عملکرد جنسی با سازگاری زناشویی در زنان متاهل - صفحه:87-98

  tick  طراحی و آزمون الگوی علی رابطه بین سبک‌های مقابله و عاطفه مثبت ومنفی با بخشش در دانشجویان - صفحه:99-108

  tick  بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه صبحگاهی ـ شامگاهی (Meq) - صفحه:109-122

  tick  «مقیاس تصویر خودمنفی» (Nsps) : ساخت عاملی و ویژگی‌های روانسنجی - صفحه:123-142
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved