>
Fa   |   Ar   |   En
   روانشناسی بالینی و شخصیت   
سال:1392 - دوره:20 - شماره:9


  tick  مقایسه درمانگری مبتنی بر مهارت های حل مسیله و مقابله با شناخت درمانگری مدیریت وزن در کاهش شاخص توده بدنی و بهبود سبک زندگی کارآمد وزن - صفحه:1-12

  tick  مقایسه ویژگیهای شخصیت در دانش‌آموزان دختر محبوب و منزوی دبیرستانی - صفحه:13-22

  tick  رابطه هوش هیجانی، شیوه‌های مقابله با استرس و هوش عمومی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی - صفحه:23-32

  tick  اثربخشی آموزش رویکرد شناختی- رفتاری عزت نفس بر پرخاشگری نوجوانان پسرمقطع دبیرستان شهرکرد - صفحه:33-42

  tick  بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی D، سبک‌های مقابله و سلامت عمومی - صفحه:43-52

  tick  مقایسه سلامت عمومی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی و عادی - صفحه:53-64

  tick  اثر بخشی برنامه‌ی آموزش مبتنی بر الویز بر میزان رفتارهای پسندیده اجتماعی کودکان پسر زورگو - صفحه:65-74

  tick  تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر ارتقا سلامت روان و خودپنداره دانشجویان دختر ورزشکار - صفحه:75-84

  tick  رابطه ادراک دانشجویان شاهد از جو تحصیلی، ویژگی‌های فردی و خانوادگی آن‌ها با سازگاری اجتماعی - صفحه:85-94

  tick  آیا می توان از Neo-Ffi برای سنجش پنج عامل اصلی شخصیت در ایران بهره برد؟ - صفحه:95-106

  tick  اعتباریابی پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (Hisd) - صفحه:107-118

  tick  بررسی مقدماتی پایایی و اعتبار مقیاس بهزیستی شخصی (کیفیت زندگی)- نسخه دانش آموزان (Pwi-Sc) - صفحه:119-128
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved