>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی برق و الکترونیک ایران   
سال:1395 - دوره:13 - شماره:2


  tick  طراحی آنتن میکرواستریپ با شکاف U شکل و تغذیه تزویج مجاورتی جهت کاربرد در آنتن رادار روزنه مصنوعی - صفحه:1-10

  tick  بررسی تاثیر فاصله‌ی بین آنتن‌ها در فرستنده و گیرنده بر روی ظرفیت کانال Mimo - صفحه:11-18

  tick  طراحی شبکه ارتباطی بی‌سیم قابل اطمینان برای شبکه هوشمند برق با استفاده از برنامه‌ریزی خطی - صفحه:19-28

  tick  بهبود دسترسی به کانال در شبکه های محلی بی سیم با تنظیم پویای پنجره‌ی رقابت و فرصت ارسال - صفحه:29-59

  tick  جهت یابی چند گوینده با استفاده از روش Wcssdoa - صفحه:61-73

  tick  ردیابی و شناسایی مجدد افراد در شبکه ای از دوربین ها با دید مجزا بر مبنای سیستم فازی در محیط های بسته - صفحه:75-92

  tick  ارایه روشی برای حذف خطای نوارشدگی در تصاویر سنجنده های آرایه خطی - صفحه:93-101

  tick  روش جدید تقطیع تصویر بر مبنای خوشه‌بندی فازی مبتنی بر تکامل تفاضلی چندهدفه - صفحه:103-113

  tick  جاسازی خط ویژگی وزن‌دار برای استخراج ویژگی تصاویر ابرطیفی - صفحه:115-132

  tick  بررسی ضرایب بهینه برای بهره خط تاخیر در حلقه قفل شده تاخیر جهت اکتساب زمان نشست کم - صفحه:133-140

  tick  طراحی کنترل کننده پیش بین سیستم بویلر- توربین - صفحه:141-152

  tick  رویکرد تحلیلی در تعیین میزان بهینه ی قراردادهای پیش فروش - صفحه:153-161

  tick  انتخاب خوشه‌های اولیه به کمک الگوریتم های هوشمند برای مشارکت در خوشه‌بندی ترکیبی - صفحه:163-183
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved