>
Fa   |   Ar   |   En
   Evidence Based Care Journal   
سال:1393 - دوره:4 - شماره:2


  tick  مروری بر شواهد درمان‌های گیاهی طب شرقی برای تبخال و بررسی در دسترس بودن آن‌ها در ایران - صفحه:7-16

  tick  تاثیر لمس بر شدت و مدت درد ناشی از رگ‌گیری در کودکان دبستانی - صفحه:17-24

  tick  تاثیر ماساژ فیلد بر زردی فیزیولوژیک نوزادان: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده - صفحه:25-34

  tick  تاثیر بوی وانیل بر پاسخ به درد ناشی از خونگیری وریدی در نوزادان نارس: کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی - صفحه:35-42

  tick  مقایسه تاثیر تهویه حمایت فشاری و تهویه حمایت فشاری با حجم مطمئن بر جداسازی از تهویه مکانیکی در بیماران بعد از عمل جراحی قلب - صفحه:43-52

  tick  بررسی تاثیر آموزش‌های جنسی مبتنی بر آموزه‌های دینی بر عملکرد جنسی زنان متاهل - صفحه:53-62

  tick  تاثیر برنامه تمرین در آب بر اینترلوکین-6 و اینترلوکین-10 بیماران مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس - صفحه:63-72

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی متمرکز بر طرحواره‌های شناختی بر بهبود کنش‌وری جنسی دانشجویان متاهل زن - صفحه:73-82
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved