>
Fa   |   Ar   |   En
   Evidence Based Care Journal   
سال:1394 - دوره:5 - شماره:1


  tick  تاثیر آوادرمانی بر اضطراب و فشارخون بیماران در انتظار آندوسکوپی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده - صفحه:7-16

  tick  مقایسه تغذیه در وضعیت آغوشی و خوابیده به پشت بر حجم باقیمانده گاواژ در نوزادان نارس - صفحه:17-24

  tick  تاثیر بوی شیر مادر بر درصد غلظت اشباع اکسیژن و تعداد تنفس نوزاد نارس - صفحه:25-34

  tick  مقایسه فعالیت بدنی مفرح و معمولی بر تعادل و ترس از سقوط سالمندان مقیم خانه‌های سالمندان شهر مشهد - صفحه:35-46

  tick  طراحی و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سنجش عوامل ایجاد کننده ناراحتی در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه - صفحه:47-56

  tick  تاثیر برنامه توانمندسازی خانواده بر تبعیت از رژیم درمانی بیماران مبتلا به سکته مغزی: کارآزمایی بالینی غیرتصادفی - صفحه:57-66

  tick  تاثیر آرام‌سازی پیشرونده عضلانی بر میزان افسردگی، اضطراب و استرس زنان نخست‌باردار - صفحه:67-76

  tick  بررسی تاثیر اجرای پروتکل زمان آرام بر معیارهای فیزیولوژیک نوزادان نارس - صفحه:77-87
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved