>
Fa   |   Ar   |   En
   نشریه پرستاری ایران   
سال:1394 - دوره:28 - شماره:93-94


  tick  نوع و علل وقوع اشتباهات دارویی از دیدگاه پرستاران - صفحه:1-10

  tick  اثربخشی مداخله شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر میزان استرس پرستاران تازه کار - صفحه:11-21

  tick  مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری - صفحه:22-31

  tick  آگاهی، بینش و عملکرد پرستاران بخش های Nicuو نوزادان در رابطه با مراقبت کانگرویی و موانع انجام آن - صفحه:32-41

  tick  فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران - صفحه:42-54

  tick  ویژگی‌های روانسنجی فرم کوتاه پرسشنامه سرسختی شغلی - صفحه:55-65

  tick  بررسی نقادانه گزارش ملاحظات اخلاقی مقالات منتشر شده در نشریات پرستاری ایران - صفحه:66-77

  tick  ارتباط بین عدالت سازمانی و توانمندسازی روانشناختی در پرستاران - صفحه:78-86

  tick  مقایسه سلامت معنوی و کیفیت زندگی زنان بارور و نابارور - صفحه:87-95

  tick  تاثیر رایحه گل محمدی و چشم بند بر کیفیت خواب بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه قلب - صفحه:96-105

  tick  ارتباط اضطراب و افسردگی با کیفیت زندگی بیماران پس از جراحی بای پس عروق کرونری - صفحه:106-117

  tick  تحلیل مفهوم معنویت در پرستاری - صفحه:118-131

  tick  تاثیر خاطره گویی بر امید سالمندان - صفحه:132-139

  tick  دیدگاه پرستاران و پزشکان نسبت به موانع اجرایی مراقبت خانواده محور در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان - صفحه:140-150

  tick  تاثیر برنامه آموزشی تنظیم هیجان در بهزیستی هیجانی و رضایت زناشویی زنان نابارور - صفحه:151-162

  tick  بررسی دیدگاه والدین در مورد عوارض ناشی از بازی با رایانه در دختران دبستانی - صفحه:163-172
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved