>
Fa   |   Ar   |   En
   نشریه پرستاری ایران   
سال:1393 - دوره:27 - شماره:90-91


  tick  تاثیر برنامه آموزش مدیریت استرس و مهارتهای ارتباطی بر بهبود سلامت روانی پرستاران و کارکنان بیمارستان: یک مطالعه ی آزمایشی - صفحه:1-13

  tick  مقایسه عزت نفس در زنان بارور و نابارور - صفحه:14-21

  tick  تاثیر روش آرام سازی بر فعالیت فیزیکی بیماران تحت همودیالیز - صفحه:22-32

  tick  بررسی ارتباط انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی عملکرد بالینی در دانشجویان پرستاری - صفحه:33-43

  tick  ارتباط تیپ های شبانه روزی با رفتارهای مراقبتی پرستاران - صفحه:44-53

  tick  ارتباط هوش اخلاقی با کیفیت زندگی کاری پرستاران - صفحه:54-64

  tick  نگرش دانشجویان اتاق عمل نسبت به رشته تحصیلی خود - صفحه:65-72

  tick  ارتباط شاخص های کنترل متابولیک و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو - صفحه:73-82

  tick  تجربه دانشجویان پرستاری در محیط های بالینی: خشونت عمودی - صفحه:83-93

  tick  تاثیر ورزش های کششی بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز مبتلا به سندرم پای بی قرار - صفحه:94-101

  tick  توانایی استدلال اخلاقی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - صفحه:102-109

  tick  تجسم های ترسیمی اعضای خانواده در کودکان بی سرپرست و همتایان عادی - صفحه:110-119

  tick  آگاهی، نگرش و عملکرد زنان بالای 45 سال در رابطه با پیشگیری از استئوپروز - صفحه:120-130

  tick  شدت اضطراب موقعیت در مادران سزارین شده دارای نوزاد آسیب پذیر - صفحه:130-139

  tick  نقش پیش بینی کننده خودکارآمدی و حمایت اجتماعی در فرسودگی شغلی پرستاران - صفحه:140-149

  tick  هوش معنوی و نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و مامایی - صفحه:150-159
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved